BELEID VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Candy Hoover Group informeert u dat deze website cookies gebruikt om het surfen eenvoudiger te maken en dat de persoonsgegevens die via deze tools worden verkregen, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Met betrekking tot dit soort verwerking van persoonsgegevens verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 679/2016 de volgende informatie:

1. Soorten verzamelde gegevens, doeleinden, rechtsgrond voor de verwerking en de bewaartermijn van gegevens

Wat zijn cookies?

Cookies zijn korte tekstreeksenbestanden die websites versturen naar de computer van een bezoeker (meestal naar de browser) en daar worden opgeslagen. De volgende keer dat de gebruiker de website bezoekt, worden ze teruggestuurd naar dezelfde sites.

Strikt noodzakelijke, functionele prestatiecookies en analytische cookies met een beperkt identificatiepotentieel.

Strikt noodzakelijke cookies worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk voor de dienstverlener van een bedrijf om de service te leveren waar de abonnee of gebruiker expliciet om vraagt. Analytische cookies worden daarentegen gebruikt om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren en te meten. Analytische cookies zijn vergelijkbaar met strikt noodzakelijke cookies wanneer deze rechtstreeks door de websitebeheerder worden gebruikt om geaggregeerde informatie over het aantal gebruikers te verzamelen en om in te zien hoe zij de site bezoeken. De rechtsgrondslag die de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel legitimeert, is terug te vinden onder de scenario's beschreven in artikel 6, lid 1, onder b) van Verordening (EU) nr. 679/2016. Ook het in staat stellen van de gebruiker om gebruik te maken van de gevraagde dienst omvat een rechtsgrondslag.

Profileringscookies van hoofdpartijen en derden (voor gerichte reclame, sociale media, enz.).

Profileringscookies zijn ontworpen om gebruikersprofielen te maken en worden gebruikt om reclameberichten te versturen die overeenkomen met de door de gebruiker getoonde voorkeuren tijdens het surfen op het internet. Een dergelijke verwerking zal in geen geval leiden tot discriminatie of negatieve gevolgen voor de betrokkene. Dit proces stelt de verwerkingsverantwoordelijke in staat zijn of haar diensten te evalueren en te verbeteren door deze efficiënter en bruikbaarder te maken voor derden. De rechtsgrondslag die de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel legitimeert, is terug te vinden onder de scenario's beschreven in artikel 6, lid 1, onder a) van Verordening (EU) nr. 679/2016. Ook als de gebruiker zijn of haar toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van profileringscookies, wordt dit als een rechtsgrondslag beschouwd.

De cookies die door deze site worden gebruikt zijn:

Uitschakelen van cookies.

Met alle moderne browsers kunnen gebruikers beslissen of ze de installatie van cookies op hun computer willen blokkeren en al geïnstalleerde cookies willen verwijderen. Dit geldt ook voor cookies die zijn geïnstalleerd als gevolg van het surfen op deze site. Het blokkeren van de installatie van cookies (of het verwijderen ervan) kan het surfen op onze website moeilijk of zelfs onmogelijk maken.

Hieronder vindt u links naar instructies voor het uitschakelen van de installatie van cookies in de modernste browsers:

In aanvulling op het voorgaande informeert de verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker dat hij of zij ook gebruik kan maken van Your Online Choices. Via deze service is het mogelijk om de trackingvoorkeuren van de meeste reclametools te beheren. De verwerkingsverantwoordelijke beveelt dan ook aan om naast de in dit document verstrekte informatie gebruik te maken van deze middelen.

2. Bewaartermijn voor gegevens

De cookies die via onze website worden geïnstalleerd, zijn tijdelijk en worden automatisch verwijderd op de vervaldatum zoals aangegeven in dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van dit beleid of, voor cookies van derden, het betreffende privacybeleid.

3. Verwerkingsmethoden

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen met elektronische hulpmiddelen, zowel op de computer als op papier, georganiseerd in een database, en op elk ander geschikt medium.

Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies of onrechtmatig dan wel oneigenlijk gebruik van uw gegevens te voorkomen, alsmede onbevoegde toegang tot deze gegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens door de gegevensverantwoordelijke is geen sprake van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

4. Verstrekking van persoonsgegevens

Het verstrekken van surfgegevens is noodzakelijk voor de levering van de gevraagde dienst (het bezoeken van de website) en derhalve vereist voor dit doeleinde. Het niet doorgeven van persoonsgegevens door de betrokkene maakt het onmogelijk om te surfen op deze site. Het verstrekken van gegevens voor verdere doeleinden is optioneel: in dergelijke gevallen heeft het niet verstrekken van gegevens geen gevolgen voor de betrokkene. De installatie van strikt noodzakelijke en analytische cookies is optioneel (het kan worden voorkomen door de instellingen van de browser), maar kan de site of een deel van de diensten onbruikbaar maken.

5. Entiteiten aan wie persoonsgegevens mogen worden verstrekt

De verzamelde persoonsgegevens worden niet in kleine stukjes opgedeeld, maar kunnen wel worden verstrekt aan entiteiten die het recht en belang hebben om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens op grond van de wet of secundaire en/of communautaire regelgeving, aan intern personeel van de gegevensverantwoordelijke, maar ook aan bedrijven, verenigingen of beroepskantoren die namens de gegevensverantwoordelijke diensten verlenen of taken uitvoeren als verwerkers voor de nakoming van wettelijke verplichtingen, alsmede voor alle organisatorische en administratieve doeleinden die nodig zijn voor het verlenen van de gevraagde diensten.

De namen van de andere entiteiten die als verwerker kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens staan op een bijgewerkte lijst die verkrijgbaar is bij de gegevensverantwoordelijke (op te vragen bij de in punt 9 vermelde adressen).

6. Doorgifte van gegevens naar het buitenland of aan internationale organisaties

De persoonsgegevens van betrokkenen die worden verzameld door middel van het surfen of door gebruik te maken van de diensten op deze website mogen niet door de verwerkingsverantwoordelijke aan het buitenland of aan internationale organisaties worden doorgegeven.

7. Link naar sites of diensten van derden

Deze kennisgeving wordt alleen verstrekt voor de verwerking van persoonsgegevens via deze site of via de door haar verstrekte tools. Ze worden niet verstrekt voor andere websites die door de gebruiker via een link kunnen worden bezocht en waarvan de beheerders opereren als onafhankelijke gegevensverantwoordelijken. Gebruikers worden derhalve aangespoord het betreffende privacybeleid van derde diensten zorgvuldig door te nemen voorafgaand aan bezoek.

8. Rechten van de betrokkene

Met betrekking tot de bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de rechten van Verordening (EU) nr. 679/2016 uit te oefenen, waaronder bijvoorbeeld:

- het opvragen van de bron van de persoonsgegevens;

- het opvragen van de doeleinden en methoden van de verwerking;

- het opvragen van de gehanteerde logica bij gebruik van elektronische instrumenten voor verwerking;

- het opvragen van gegevens over de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de aangewezen vertegenwoordiger.

De betrokkene heeft tevens het recht om:

- gegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of (bij interesse) onvolledige gegevens te aan te vullen;

- in strijd met de wet verwerkte gegevens te laten verwijderen, om te laten zetten in een anoniem formaat of te laten blokkeren;

- de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken, d.w.z. de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te verzoeken de doeleinden waarvoor (of de wijze waarop) de gegevens worden verwerkt, te beperken.

De betrokkene kan ook een kopie van zijn of haar gegevens opvragen in standaardformaat (het zogenaamde recht op overdraagbaarheid van gegevens).

Ten slotte heeft de betrokkene het recht om te allen tijde kosteloos geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen:

- de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, zelfs indien relevant voor het doel van de verzameling (om gerechtvaardigde redenen);

- de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 van de AVG, punt e. ("de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen") of punt f. ("de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde"), met inbegrip van profilering op basis van dergelijke bepalingen;

- de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens wanneer deze worden uitgevoerd met het oog op het verzenden van reclame- of direct verkoopmateriaal, of voor het uitvoeren van marktonderzoeken (direct marketing), met inbegrip van hieraan verbonden profilering.

De betrokkene heeft het recht zijn of haar toestemming voor de verwerking in te trekken wanneer dit gebaseerd is op het scenario waarin art. 6, lid 1, punt a. voorziet ("de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden"), of op grond van artikel 9, lid 2, punt a. ("de betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden") van Verordening (EU) nr. 679/2016. Dit geldt te allen tijde, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in strijd is met de geldende wetgeving, heeft hij of zij het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij of zij gewoonlijk woont, werkt of op de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. De Italiaanse toezichthoudende autoriteit is te bereiken via de adressen op haar website.

9. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming - Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is Candy Hoover Group S.r.l., gevestigd te Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (Monza e Brianza), met btw-nummer 04666310158, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger. Het bedrijf is ook bereikbaar op het e-mailadres data.protection@candy-group.com en op het gecertificeerde e-mailadres candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kan de betrokkene een verzoek sturen via het e-mailadres data.protection@candy-group.com, of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@candy-group.com.

10. Functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die te allen tijde op een veilige en vertrouwelijke wijze kan worden benaderd als u algemene vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of voor zaken die verband houden met gegevensbescherming. Het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming is dpo@candy-group.com.