Newsletter sur la confidentialité

Informatiedocument zoals bedoeld in en voor de toepassing van artikel 13 uit het Italiaanse wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003.

In overeenstemming met het Italiaanse wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 (privacybeleid) en daaropvolgende wijzigingen, willen wij u de nodige informatie verschaffen over de verwerking van de persoonsgegevens die u ter beschikking hebt gesteld.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met websites op het domein van de gegevensbeheerder, die geen enkele verantwoordelijkheid voor websites van derden aanvaardt. Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met artikel 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/2003 - wet bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is tevens gebaseerd op het Advies nr. 2/2001 dat de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten, verzameld in de Groep die is ingesteld bij artikel 29 van Richtlijn nr. 95/46/EG, hebben goedgekeurd op 17 mei 2001 om een aantal minimumeisen vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens, in het bijzonder de wijze waarop, de tijd en de aard van de informatie die de verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens moeten leveren aan de gebruikers wanneer zij verbinding maken met webpagina’s, ongeacht het doel van de verbinding.

1. GEGEVENSBEHEERDER

De "GEGEVENSBEHEERDER" zoals bedoeld in artikel 28 van de wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens is Candy Hoover Group S.r.l. met enige aandeelhouder, beheer- en coördinatiemaatschappij van Candy S.p.A., hoofdkantoor: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Italië, maatschappelijk kapitaal € 30.000.000,00 volledig volgestort, nummer Italiaans belastingwetboek en handelsregister van Monza e Brianza 04666310158, btw-nummer IT00786860965 - e-mail: privacy@hoover.it

2. Plaats van gegevensverwerking

De verwerking gerelateerd met de diensten op deze website (fysiek 'gehost' door een derde partij), worden ook beheerd op het hoofdkantoor door de afdeling dataverwerking en worden alleen behandeld door het personeel, belast met de verwerking of door derden voor onderhoud of renovatie van de pagina’s op de website.

Soorten verwerkte gegevens 
Persoons- en identificatiegegevens. Persoonsgegevens, waaronder elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of (indirect) identificeerbare natuurlijke persoon, onder verwijzing naar andere gegevens, waaronder een persoonlijk identificatienummer; identificatiegegevens, gegevens die direct herleidbaar zijn tot de persoon in kwestie (bijvoorbeeld naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer enzovoort).

Navigatiegegevens
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt voor de werking van deze website verwerven een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een normale uitvoering. De overdracht van deze persoonsgegevens is een onderdeel van de internetcommunicatieprotocollen. Het gaat om informatie die niet wordt verzameld met als doel deze te associëren met de geïdentificeerde personen, maar die door haar eigenschappen, middels verwerking en vergelijking met gegevens verkregen door derden, zou kunnen leiden tot de identificatie van de gebruikers. Deze categorie gegevens bevat onder andere de IP-adressen of de domeinnamen van de computers van gebruikers die verbinding maken met de website, de URI (Uniform Resource Identifier) van de aangevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode voor het aanvragen bij de server, de grootte van het bestand verkregen als antwoord, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succes, fout enzovoort) en andere parameters van het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid te bepalen in het geval van een hypothetisch computermisdrijf dat schade toebrengt aan de website. 

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens
De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de e-mailadressen die vermeld staan op deze website en/of het invullen van gegevensverzamelingsformulieren leidt tot de opslag van het e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bericht van de afzender, die nodig zijn om op de aanvraag te kunnen reageren.

Specifieke informatie kan worden meegedeeld op de webpagina's die gewijd zijn aan bepaalde services of de verwerking van de gegevens die door de gebruiker of de persoon is kwestie zijn verstrekt. 

Cookies
Ga naar het cookiebeleid door te klikken op de volgende link

3. Doelen van de gegevensverwerking waarvoor de gevraagde toestemming is verkregen (artikel 23 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/03)

De gegevens die vrijwillig worden verstrekt tijdens het invullen van gegevensverzamelingsformulieren en/of door het verzenden van e-mails, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

A) verwerking van gegevens met betrekking tot:
- Het invullen van gegevensformulieren voor het ontvangen van nieuwsbrieven uitgegeven door Candy Hoover Group Srl - met enige aandeelhouder
- Gerelateerde administratieve en boekhoudkundige activiteiten

B) gegevensverwerking met betrekking tot 

- het invullen van gegevensverzamelingsformulieren voor contracten en/of deelname aan wedstrijden, spelen en prijsvragen; - administratieve en boekhoudkundige activiteiten met betrekking tot activiteiten waarbij prijzen worden uitgereikt. Voor de toepassing van de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, is de verwerking voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden verwant met het uitvoeren van activiteiten van organisatorische, administratieve, financiële of boekhoudkundige aard, ongeacht de aard van de gegevens die worden verwerkt.

C) gegevensverwerking (totdat de toestemming wordt ingetrokken): 

- behoudens voorafgaande toestemming, voor direct marketing-activiteiten, marktonderzoek of ander commercieel onderzoek en rechtstreekse verkoop, om – langs geautomatiseerde weg, via e-mails, faxen, mms-berichten (Multimedia Messaging Service), sms-berichten (Short Message Service) of andere soorten berichten, alsook per telefoon via telefonisten en papieren post – informatiemateriaal te ontvangen om de klanttevredenheid te meten, commercieel materiaal en reclame- en promotiemateriaal te ontvangen of materiaal met betrekking tot evenementen en initiatieven van Candy Hoover Group Srl – met enige aandeelhouder.

D) gegevensverwerking (totdat de toestemming wordt ingetrokken):

- behoudens voorafgaande toestemming, voor direct marketing-activiteiten, marktonderzoek of ander commercieel onderzoek en rechtstreekse verkoop, om – langs geautomatiseerde weg, via e-mails, faxen, mms-berichten (Multimedia Messaging Service), sms-berichten (Short Message Service) of andere soorten berichten, alsook per telefoon via telefonisten en papieren post – informatiemateriaal te ontvangen om de klanttevredenheid te meten, commercieel materiaal en reclame- en promotiemateriaal te ontvangen of materiaal met betrekking tot evenementen en initiatieven van bedrijven van de Candy Hoover Group Srl – met enige aandeelhouder en van derden of gelieerde bedrijven onder gemeenschappelijk beheer. GIAS Srl, partners die werkzaam zijn als financiële serviceverlener en/of in sectoren die goederen produceren die verband houden met het aangekochte apparaat. Voor een volledige lijst met bedrijven die bij de groep horen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@hoover.it.

4. Verwerkingsmethoden – bewaren

De verwerking wordt automatisch en handmatig uitgevoerd met middelen en systemen die erop zijn gericht een maximale beveiliging en privacy te garanderen, door personen die daartoe specifiek zijn aangewezen in overeenstemming met artikel 31 en volgende van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/03. De gegevens worden slechts opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om de doelen te behalen waarvoor ze zijn verzameld en vervolgens verwerkt. 

5. Mededeling en verspreiding

Uw gegevens die worden verwerkt, worden niet verspreid en kunnen worden verstuurd naar bedrijven die contractueel zijn verbonden aan Candy Hoover Group Srl – met enige aandeelhouder, in het buitenland en binnen de Europese Unie, krachtens en binnen de grenzen van artikel 42 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/2003. Persoonsgegevens kunnen naar niet-EU-landen worden verzonden in het kader van en binnen de grenzen van artikel 43 en 44(b) van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/2003, om contractuele verplichtingen na te komen of voor daarmee verband houdende doeleinden. Gegevens kunnen worden verzonden naar de volgende categorieën derden: 

- entiteiten die services verlenen voor het beheer van het IT-systeem dat door Candy Hoover Group Srl (met enige aandeelhouder) wordt gebruikt en voor het beheer van telecommunicatienetwerken (waaronder e-mail); 

- bedrijven van de Candy Hoover Group Srl – met enige aandeelhouder en door derden of gelieerde bedrijven onder gemeenschappelijk beheer. GIAS Srl, partners die werkzaam zijn als financiële serviceverlener en/of in sectoren die goederen produceren die verband houden met het aangekochte apparaat. Voor een volledige lijst met bedrijven die bij de groep horen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@hoover.it

- kantoren of bedrijven als onderdeel van ondersteunings- of adviesrelaties; 

- bevoegde autoriteiten voor de nakoming van wettelijke verplichtingen en/of de bepalingen van overheidsinstanties op hun verzoek. De entiteiten die tot de bovenstaande categorieën behoren, voeren de taak van gegevensbeheerder uit of werken volledig onafhankelijk als afzonderlijke gegevensbeheerders. De lijst met verantwoordelijken wordt voortdurend bijgewerkt en beschikbaar gesteld op het hoofdkantoor van Candy Hoover Group Srl - met enige aandeelhouder, Via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) en op verzoek aan  privacy@hoover.it.

6. Aard van gegevensverstrekking en weigering

Afgezien van de gespecificeerde navigatiegegevens, is de gebruiker vrij in het verstrekken van persoonsgegevens. Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden zoals beschreven in deel A) is optioneel maar noodzakelijk. Elke weigering om de nodige gegevens zoals beschreven in deel A) te verstrekken, houdt in dat geen activiteiten kunnen worden uitgevoerd die rechtstreeks verband houden met en strikt noodzakelijk zijn om het gevraagde te verkrijgen of om gebruik te maken van de services van de gegevensbeheerder en deel te nemen aan activiteiten waarvoor prijzen worden uitgereikt. Het verstrekken van gegevens en de toestemming voor de verwerking ervan voor de doeleinden zoals beschreven in deel B) en C) is optioneel. Geen enkele weigering of toestemming voor de doeleinden zoals hierboven beschreven bij deel B) en C) heeft negatieve gevolgen met betrekking tot de doeleinden beschreven in deel A).

7. Rechten van de betrokkenen

U kunt uw rechten doen gelden overeenkomstig artikel 7, 8, 9 en 10 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 door via e-mail contact op te nemen met de gegevensbeheerder, Candy Hoover Group Srl: privacy@hoover.it. U hebt het recht op de bevestiging van het al dan niet bestaan van dergelijke gegevens op ieder moment en om de inhoud en de herkomst ervan te weten, op juistheid te controleren of om integratie of bijwerking te vragen, of rectificatie (artikel 7 van de wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens). Op grond van datzelfde artikel hebt u het recht om gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet te laten verwijderen, om te laten zetten naar een anonieme gegevensvorm of te laten blokkeren, en zich in ieder geval om geldige redenen te verzetten tegen de verwerking ervan. Wanneer u contact opneemt met de gegevensbeheerder, moet u voor een correcte afhandeling van uw aanvraag uw e-mailadres, adres en/of telefoonnummers opgeven. Als u niet langer direct marketing-communicatie (e-mail, sms, mms, fax) wilt ontvangen, volstaat het te allen tijde om een e-mail te sturen naar privacy@hoover.it, met in de onderwerpregel: "annulering van geautomatiseerde communicatie" of om onze systemen voor geautomatiseerde annulering voor alleen e-mail te gebruiken. Als u niet langer traditionele direct marketing-communicatie (oproepen van telefonisten, papieren post) wilt ontvangen, volstaat het te allen tijde om een e-mail te sturen naar privacy@hoover.it, met in de onderwerpregel: "annulering van traditionele communicatie". Als u niet langer direct marketing-communicatie wilt ontvangen van welke soort dan ook, volstaat het te allen tijde om een e-mail te sturen naar privacy@hoover.it, met in de onderwerpregel: "annulering van marketing".

8. Wijzigingen van de privacyverklaring

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen oordeel delen van deze privacyverklaring te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. De betrokkene moet mogelijke wijzigingen zelf van tijd tot tijd controleren. Om deze controle te vergemakkelijken, wordt steeds de datum vermeld waarop de privacyverklaring het laatst is bijgewerkt.

Laatst bijgewerkt: 03-07-2015